Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Areng ja planeerimine

Planeerimine on ette mõtlemine ehk tulevikus toimuva jaoks raamistiku kokku leppimine ja selle fikseerimine strateegilise omavalitsuse arengu juhtimise dokumendina.

Ruumiline planeerimine Planeerimisseaduse tähenduases on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

Üldplaneeringu põhiülesanne on määratleda omavalitsuse ruumilised arengusuunad, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Selleks reserveeritakse maa-alad mingiks kindlaks otstarbeks üldisel tasemel. Arendustegevusel on kohustuslik arvestada üldplaneeringuga kehtestatud arengusuundi.